Foreningsvedtægter

Vedtægter for Egedal Esport

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Egedal eSport og dens hjemsted er Egedal Kommune.


§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at tilbyde eSport og herigennem fremme interessen for denne aktivitet

samt udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i

det lokale samfund.


§ 3. Betingelser for medlemskab

Foreningen optager medlemmer fra det fyldte 7 år. Alle medlemmer har stemmeret til

generalforsamling Formand, næstformand og kasserer skal være fyldt 18 år inden disse er

valgbare.


§ 4. Kontingent

Forenings kontingent fastsættes for et år ad gang af

bestyrelsen. Kontingentet op kræves halvårligt forud.

Forudbetalt kontingent kan ikke forlanges tilbagebetalt.


§ 5. Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af foreningens revisor og fremlægges til

godkendelse på den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab skal være fremsendt til

medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.


§ 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år i februar. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig

meddelelse til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 7 dage før

generalforsamlingen.


§ 7. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

6. Eventuelt.


§ 8. Stemmeret og afstemning

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i

kontingentrestance, har ikke stemmeret.

Medlemmerne træffer beslutning ved stemmeflertal, undtagen i de tilfælde hvor der til

afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en særligt indkaldt

generalforsamling, jf. § 12.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det,

skal afstemningen ske skriftligt.


§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal for bestyrelsen eller når mindst 1/3 af

foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen

med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet

og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.


§ 10. Tegningsret for foreningen

Foreningen tegnes af bestyrelsen.


§ 11. Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse ligger hos bestyrelsen, der består af 5 medlemmer samt 2

suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand, og 1

bestyrelsesmedlem og 1 revisor vælges de ulige år, kasserer, næstformand og 1

bestyrelsesmedlem vælges de lige år.

Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et

bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved stemmeflertal og i

tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det

nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

Bestyrelsen er berettiget til at eksludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men

vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling.

Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten,

som derefter sidder til førstkommende ordinære generalforsamling.


§ 12. Foreningens ophør

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål/vedtægter kan kun vedtages på en særligt

indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 3/4 af de

fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny

generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de

fremmødtes antal. 

Den siddende bestyrelse ved foreningens ophør beslutter hvem og hvordan evt.

formue/overskud/udstyr skal fordeles.